مسعود سلطانی‌فر رسما وزیر ورزش و جوانان شد

گزینه پیشنهادی دولت برای وزارت ورزش که یکبار نتوانسته بود از مجلس پاسخ مثبت بگیرد با کسب آرای اکثریت نمایندگان مجلس به عنوان سومین

ادامه